Публично състезание по реда на ЗОП с предмет: Доставка на 1/един/ брой нов автобус за нуждите на МУ-Плевен

 

3-ПС

Публикувана на ел. страница на РОП с решение ID 782719 и обявление ID 782720 на 11.04.2017 г.

 

Решение и Обявление.

Дата: 11.04.2017 год.

 

Документация валидна до 04.05.2017 год. вкл.

Дата: 11.04.2017 год.

 

Съобщение за отваряне на ценови оферти: Ценовите предложения на допуснатите участници ще се отварят и обявят на 18.05.2017 г. от 09.30 часа в зала “106” в Ректорат при МУ-Плевен.

Дата: 15.05.2017 год.

 

Протоколи от работата на комисията и Решение за класиране на участниците.

Дата: 19.05.2017 год.

 

Обявление за възложена обществена поръчка.

Дата: 09.06.2017 год.

 

Договор и приложенията към него.

Дата: 09.06.2017 год.

 

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка.

Дата: 23.10.2017 год.