Публично състезание с предмет: Доставка на медицински инструменти и консумативи за нуждите на факултет по „Медицина“ при МУ-Плевен по Проект BG05M2OP001-2.009-0031-C01

 7-ПС/10.10.2017 г.

Публикувана на ел. страница на РОП с решение ID 809094 и обявление ID 809095 на 10.10.2017 г.

Публично състезание: ”Доставка на медицински инструменти и консумативи за нуждите на факултет по „Медицина“ при МУ-Плевен по Проект BG05M2OP001-2.009-0031-C01 „Създаване на център за обучение на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени към Факултет "Медицина" на МУ-Плевен“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция 1: Доставка на медицински инструменти за нуждите на факултет по „Медицина“ при МУ-Плевен, по Проект BG05M2OP001-2.009-0031-C01;

Обособена позиция 2: Доставка на медицински консумативи за нуждите на факултет по „Медицина“ при МУ-Плевен, по Проект BG05M2OP001-2.009-0031-C01;

Обособена позиция 3: Доставка на медицински консумативи за нуждите на факултет по „Медицина“ при МУ-Плевен, по Проект BG05M2OP001-2.009-0031-C01

 

Решение и Обявление.

Дата: 10.10.2017 год.

 

Документация валидна до 03.11.2017 год. вкл.

Дата: 10.10.2017 год.

 

Съобщение за отваряне на ценови оферти: Ценовите предложения на допуснатите участници ще се отварят и обявят на 27.11.2017 г. от 14.00 часа в зала “106” в Ректорат при МУ-Плевен.

Дата: 22.11.2017 год.

 

Протоколи от работата на комисията и Решение за класиране на участниците за обособена позиция 1 и 3.

Дата: 29.11.2017 год.

 

Решение за прекратяване на обществена поръчка в частта по обособена позиция 2.

Дата: 29.11.2017 год.

 

Обявление за прекратена процедура в частта по обособена позиция 2.

Дата: 12.12.2017 год.

 

Договор и приложенията към него по обособена позиция 1.

Дата: 09.01.2018 год.

 

Договор и приложенията към него по обособена позиция 3.

Дата: 09.01.2018 год.

 

Обявление за възложена обществена поръчка.

Дата: 09.01.2018 год.

 

Обявление за приключване на договор по обособена позиция 1.

Дата: 07.02.2018 год.

 

Обявление за приключване на договор по обособена позиция 3.

Дата: 07.02.2018 год.