Публично състезание с предмет: Доставка на канцеларски материали за нуждите на Медицински университет – Плевен

 1-ПС/19.01.2017 г.

Публикувана информация на ел. страница на РОП ID 767916 и обявление ID 767917 на 19.01.2017 г.

 

Решение и Обявление.

Дата: 19.01.2017 год.

 

Документация валидна до 13.02.2017 год. вкл.

Дата: 19.01.2017 год.

 

Съобщение за отваряне на ценови оферти:

Ценовите предложения на допуснатите участници ще се отварят и обявят на

06.04.2017 г. от 10.00 часа в зала “106” в Ректорат при МУ-Плевен.

Дата: 03.04.2017 год.

 

Протоколи от работата на комисията и Решение за класиране на участниците.

Дата: 12.04.2017 год.

 

Договор и приложенията към него.

Дата: 10.05.2017 год.

 

Обявление за възложена поръчка.

Дата: 10.05.2017 год.

 

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка.

Дата: 23.01.2019 год.