Открита процедура с предмет: Доставка на ехографски системи за нуждите на МУ-Плевен, по обособени позиции

001-ОП/27.01.2017 г.

Публикувана информация на ел. страница на РОП с решение ID 768815 и обявление ID 768816 на 27.01.2017 г.

 

 Обособена позиция 1: Доставка, монтаж ивъвеждане в експлоатация на 1/един/ брой стационарен мултифункционален цифров ехограф, и обучение на персонал за нуждите на МУ-Плевен,  съгласно посоченото в техническата спецификация.

 Обособена позиция 2: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 1/един/ брой система за съвременна сърдечно-съдова диагностика, и обучение на персонал за нуждите на МУ-Плевен,  съгласно посоченото в техническата спецификация.

 

Решение и Обявление.

Дата: 27.01.2017 год.

 

Документация валидна до 14.03.2017 год. вкл.

Дата: 27.01.2017 год.

 

Съобщение за промяна на дата и час за отваряне на подадените оферти за участие.

Дата: 14.03.2017 год.

 

Протоколи от работата на комисията.

Дата: 07.04.2017 год.

 

Съобщение за отваряне на ценови оферти: Ценовите предложения на допуснатите участници ще се отварят и обявят на 25.04.2017 г. от 09.30 часа в зала “106” в Ректорат при МУ-Плевен.

Дата: 20.04.2017 год.

 

Протоколи и Доклад от работата на комисията, Решение за определяне на изпълнител.

Дата: 28.04.2017 год.

 

Договор и приложенията към него по обособена позиция 1.

Дата: 01.06.2017 год.

 

Договор и приложенията към него по обособена позиция 2.

Дата: 01.06.2017 год.

 

Обявление за възложена обществена поръчка.

Дата: 01.06.2017 год.

 

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по обособена позиция 1.

Дата: 09.06.2017 год.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по обособена позиция 2.

Дата: 24.07.2017 год.