Публично състезание с предмет: Отпечатване на учебници и други материали на Издателски център при МУ-Плевен

 4-ПС

Публикувана на ел. страница на РОП с решение ID 788985 и обявление ID 788986 на 29.05.2017 г.

 

Решение и Обявление.

Дата: 29.05.2017 год.

 

Документация валидна до 21.06.2017 г. вкл.

Дата: 29.05.2017 год.

 

Съобщение за отваряне на ценови оферти: Ценовите предложения на допуснатите участници ще се отварят и обявят на 19.07.2017 г. от 09.30 часа в зала “Хипократ” в Ректорат при МУ-Плевен.

Дата: 14.07.2017 год.

 

Протоколи от работата на комисията и Решение за класиране на участниците.

Дата: 19.07.2017 год.

 

Договор и приложенията към него.

Дата: 08.08.2017 год.

 

Обявление за възложена поръчка.

Дата: 08.08.2017 год.

 

 

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка.

Дата: 09.04.2019 год.