ПРЕКРАТЕНА !!! Открита процедура с предмет: Доставка на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на Медицински университет - Плевен

ПРЕКРАТЕНА !!!

 

005-ОП

Публикувана на ел. страница на РОП с решение ID 798631 и обявление ID 798632 на 03.08.2017 г.

 

Решение и Обявление.

Дата: 03.08.2017 год.

 

Документация валидна до 07.09.2017 г. вкл.

Дата: 03.08.2017 год.

 

Съобщение за промяна на дата и час за отваряне на подадените оферти за участие.

Дата: 11.09.2017 год.

 

Съобщение за отваряне на ценови оферти: Ценовите предложения на допуснатите участници ще се отварят и обявят на 13.10.2017 г. от 09.30 часа в зала “106” в Ректорат при МУ-Плевен.

Дата: 10.10.2017 год.

 

Протоколи и Доклад от работата на комисията, Решение за определяне на изпълнител.

Дата: 25.10.2017 год.

 

Решение за изменение на влязло в сила решение за определяне на изпълнител на обществена поръчка.

Дата: 20.12.2017 год.

 

Решение за прекратяване на обществена поръчка.

Дата: 10.01.2018 год.

 

Обявление за прекратяване на процедурата.

Дата: 26.01.2018 год.