Публично състезание с предмет: Доставка на хранителни продукти за нуждите на студентски стол при Медицински университет – Плевен

6-ПС/05.10.2017 г.

Публикувана на ел. страница на РОП с решение ID 808310 и обявление ID 808311 на 05.10.2017 г.

 

Решение и Обявление.

Дата: 05.10.2017 год.

 

Документация валидна до 31.10.2017 г. вкл.

Дата: 05.10.2017 год.

 

Въпроси и отговори.

Дата: 16.10.2017 год.

 

Съобщение за отваряне на ценови предложения: Ценовите предложения на допуснатите участници ще се отварят и обявят на 28.11.2017 г. от 09.30 часа в зала “106” в Ректорат 1 при МУ-Плевен.

Дата: 23.11.2017 год.

 

Протоколи от работата на комисията и Решение за класиране на участниците.

Дата: 30.11.2017 год.

 

Договор и приложенията към него.

Дата: 14.05.2018 год.

 

Обявление за възложена обществена поръчка.

Дата: 14.05.2018 год.

 

Обявление за предсрочно прекратен договор.

Дата: 29.01.2019 год.