Публично състезание с предмет: Преустройство и ремонт на помещение, находящо се на бул. „Христо Ботев” № 74 при Медицински университет – Плевен

 8-ПС/18.10.2017 г.

Публикувана на ел. страница на РОП с решение ID 810495 и обявление ID 810496 на 18.10.2017 г.

 

Решение и Обявление.

Дата: 18.10.2017 год.

 

Документация валидна до 16.11.2017 год. вкл.

Дата: 18.10.2017 год.

 

Протоколи от работата на комисията.

Дата: 24.11.2017 год.

 

Съобщение за отваряне на ценови оферти: Ценовите предложения на допуснатите участници ще се отварят и обявят на 18.01.2018 г. от 09.30 часа в зала “106” в Ректорат при МУ-Плевен.
Дата: 15.01.2018 год.

 

Протоколи от работата на комисията и Решение за класиране на участниците.

Дата: 24.01.2018 год.

 

Договор и приложенията към него.

Дата: 13.02.2018 год.

 

Обявление за възложена обществена поръчка.

Дата: 13.02.2018 год.

 

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка.

Дата: 26.11.2018 год.