Открита процедура с предмет: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на симулатори за практическо обучение на специализанти и студенти при гинекологични и ортопедични ендоскопски процедури, и обучение на персонал за нуждите на УЕЦЕХ при МУ-Плевен

007-ОП/06.11.2017 г.

Публикувана на ел. страница на РОП с решение ID 813070 и обявление ID 813071 на 06.11.2017 г.

 

Обособена позиция 1: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 1/един/ брой симулатор по гинекология, и обучение на персонал за нуждите на УЕЦЕХ при МУ-Плевен,  съгласно посоченото в техническата спецификация; 

Обособена позиция 2: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на  1/един/ брой симулатор за ортопедични ендоскопски процедури, и обучение на персонал за нуждите на УЕЦЕХ при МУ-Плевен,  съгласно посоченото в техническата спецификация

 

Решение и Обявление.

Дата: 06.11.2017 год.

Документацията за обществената поръчка ще бъде публикувана, съгласно разпоредбите на чл. 32, ал.1, т.1 от ЗОП.

 

Документация валидна до 08.12.2017 г. вкл.

Дата: 07.11.2017 год.

 

Съобщение за отваряне на ценови предложения: Ценовите предложения на допуснатите участници ще се отварят и обявят на 15.12.2017 г. от 09.30 часа в зала “106” в Ректорат 1 при МУ-Плевен.
Дата: 12.12.2017 год.

 

Протоколи и Доклад от работата на комисията, Решение за определяне на изпълнител.

Дата: 18.12.2017 год.

 

Договор и приложенията към него по обособена позиция 1.

Дата: 08.01.2018 год.

 

Договор и приложенията към него по обособена позиция 2.

Дата: 08.01.2018 год.

 

Обявление за възложена обществена поръчка .

Дата: 08.01.2018 год.

 

Обявление за приключване на договор по обособена позиция 2.

Дата: 12.02.2018 год.

 

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка за обособена позиция 1.

Дата: 19.04.2018 год.