Публично състезание с предмет: “Строително-монтажни и ремонтни работи на сграден фонд при Медицински университет – Плевен”, по обособени позиции

1-ПС/23.04.2018 г.

Публикувана на ел. страница на РОП с решение ID 843492 и обявление ID 843493 на 23.04.2018 г.

 

Решение и Обявление.

Дата: 23.04.2018 год.

 

Документация валидна до 22.05.2018 г. вкл.

Дата: 23.04.2018 год.

 

Въпроси и отговори.

Дата: 27.04.2018 год.

 

Протокол част 1.

Дата: 31.05.2018 год.

 

Съобщение за отваряне на ценови оферти: Ценовите предложения на допуснатите участници ще се отварят и обявят на 31.10.2018 г. от 08.15 часа в зала “106” в Ректорат при МУ-Плевен.

Дата: 26.10.2018 год.

 

Протоколи от работата на комисията и Решение за класиране на участниците.

Дата: 19.11.2018 год.

 

Обявление за възложена поръчка по обособени позиции.

Дата: 12.12.2018 год.

 

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по обособена позиция 4.

Дата: 11.03.2019 год.

 

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по обособена позиция 2.

Дата: 18.12.2019 год.

 

Обявление за изменение на договор за обществена поръчка по обособена позиция 3.

Дата: 15.01.2020 год.

 

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по обособена позиция 3.

Дата: 06.04.2020 год.

 

Обявление за приключване на договор по ОП №1 с ID 995549.

Дата: 30.09.2020 год.