Публично състезание с предмет: Доставка и монтаж на мебели за нуждите на сграден фонд при МУ-Плевен

 

 Публикувана на ел. страница на РОП с решение ID 981875 и обявление ID 981906 на 10.06.2020 г.

 

Решение и Обявление.

Дата: 10.06.2020 год.

 

Документация.

Дата: 10.06.2020 год.

 

Съобщение за отваряне на цени.

Дата: 26.01.2021 год.

 

Протоколи, Утвърдителен протокол и Решение определяне на изпълнител на обществената поръчка.

Дата: 11.02.2021 год.

 

Договор и приложенията към него/ със заличаване на подписите осн. чл. 37, ал. 3 от ЗОП.

Дата: 12.03.2021 год.

Приложение 1 със заличаване на подписите осн. чл. 37, ал. 3 от ЗОП.

Дата: 12.03.2021 год.

Приложение 2 със заличаване на подписите осн. чл. 37, ал. 3 от ЗОП.

Дата: 12.03.2021 год.

 

Обявление за възложена поръчка със заличаване на подписите осн. чл. 36а, ал. 3 от ЗОП.

Дата: 12.03.2021 год.

 

Обявление за приключване на договор.

Дата: 14.11.2022 год.