Осъществяване на дейности по публичност и визуализация за нуждите на Медицински университет-Плевен по Проект BG05M2OP001-1.002-0010 „Център за компетентност по персонализирана медицина, 3D и телемедицина, роботизирана и минималноинванзивна хирургия"

03-ОБ/06.11.2018 г.

Публикувана информация на ел. страница на РОП с ID 9082784 на 06.11.2018 г.

 

Осъществяване на дейности по публичност и визуализация за нуждите на Медицински университет-Плевен по Проект BG05M2OP001-1.002-0010 „Център за компетентност по персонализирана медицина, 3д и телемедицина, роботизирана и минималноинванзивна хирургия" финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция 1: Създаване и поддържане на уеб страница по изпълнение на Проект BG05M2OP001-1.002-0010; Обособена позиция 2: Организиране и провеждане на пресконференции и дни на отворените врати в изпълнение на Проект BG05M2OP001-1.002-0010 и Обособена позиция 3: Изработване на материали за визуализация на проекта, както следва: годишен информационен бюлетин – 300бр.; информационни брошури – 4000бр.; информационни табла(временни и постоянни) – 16бр. и информационни стикери за оборудване – 1000бр в изпълнение на Проект BG05M2OP001-1.002-0010

 

Документи валидни до 13.11.2018 г. вкл.

Дата: 06.11.2018 год.

 

Протокол от работата на комисията.

Дата: 07.12.2018 год.

 

Договор и приложенията към него за обособена позиция 2 и 3.

Дата: 19.12.2018 год.

 

Договор и приложенията към него за обособена позиция 1.

Дата: 22.01.2019 год.