Резултати от проведени анкети в МУ - Плевен през 2021 г.

№ по ред

Анкетна карта

Специалност, в която се обучават

Курс

Бр. анке-тирани лица

Проучване мнението на студентите в МУ-Плевен относно онлайн обучението в условията на извънредно положение

1.

 

Медицина,

Фармация,

Обществено здраве,

Здравни грижи,

Медицински колеж

I-ви

II-ри

III-ти

IV-ти

V-ти

VI-ти

830

01-01 Проучване на студентското мнение за специалността (програмата)

1.

 

Фармация

I-ти

53

01-03 Проучване на студентското мнение за преподавател и учебна дисциплина

1.

Клинична химия,

Доц. П. Лалева

Фармация

III-ти

36

2.

Патоанатомия и патофизиология,

Доц. И. Иванов, проф. А. Бочева

Фармация

II-ри

55

3.

Обща и неорганична химия,

Доц. Р. Томова

Фармация

I-ви

53

4.

Фармакогнозия,

Доц. М. Йотова

Фармация

IV-ти

38

01-04 Проучване на студентското мнение за практическото обучение (практики, стажове)

1.

 

Медицинска козметика, Помощник-фармацевт

II-ри и III-ти

50

01-07 Проучване на студентското мнение за административното обслужване

и за условията за труд и самоизява

1.

 

Фармация

I-ви

54

2.

 

Фармация

II-ри

59

3.

 

Фармация

III-ти

50

4.   Фармация IV-ти 30
5.  

Медицински лаборант,

Рентгенов лаборант,

Помощник-фармацевт, 

Медицинска козметика

I-ви и

II-ри
108

01-08 Проучване на мнението на студентите за обективността и честността при оценяването на техните знания и умения

1.

 

Помощник-фармацевт,

Медицинска козметика

II-ри

32

03-01 Проучване на мнението на кандидат-студентите

1.

 

ФМ, ФФ, ФОЗ, ФЗГ и МК

 

329

04-01 Проучване мнението на завършили студенти за реализацията им след придобиване на висше образование в МУ - Плевен

1.

 

Медицински лаборант

 

10

05-01 Проучване на мнението на потребители на кадри

(работодатели, мениджъри, специал.) за випускниците на МУ - Плевен

1.

 

Помощник-фармацевт

 

10