15.01.2021 г.
Д-р Боян Атанасов Стойков, дм – процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" по специалността "Урология":