01.06.2022 г. Д-р Ваня Славчева Попова, дм

01.06.2022 г.
Д-р Ваня Славчева Попова, дм – процедура за заемане на академична длъжност "Доцент", професионално направление 7.1. Медицина, специалност "Хематология":