20.07.2022 г. Д-р Ралица Георгиева Маринова, дм

20.07.2022 г.
Д-р Ралица Георгиева Маринова, дм – процедура за заемане на академична длъжност "Доцент", професионално направление 7.1. Медицина, специалност "Анестезиология и интензивно лечение":