30.08.2022 г. Д-р Ирена Йорданова Стоилова, дм

30.08.2022 г.
Д-р Ирена Йорданова Стоилова, дм – процедура за заемане на академична длъжност "Доцент", професионално направление 7.1. Медицина, специалност "Професионални болести":