21.05.2020 г.
Доц. д-р Камелия Тодорова Цветанова, дм – процедура за заемане на академична длъжност "Професор" по "Анестезиология и интензивно лечение":