19.10.2022 г. Доц. д-р Галя Иванова Ганчева-Бойчева, дм

19.10.2022 г.
Доц. д-р Галя Иванова Ганчева-Бойчева, дм – процедура за заемане на академична длъжност "Професор", професионално направление 7.1. Медицина, специалност "Инфекциозни болести":