11.04.2024 г.
Доц. д-р Христинка Йотова Хиткова, дб – процедура за заемане на академична длъжност "Професор" по Микробиология, професионално направление 7.1. Медицина: