06.06.2023 г.
Дисертационен труд на д-р Натмир Мена за придобиване на образователна и научна степен „Доктор”, професионално направление 7.1. Медицина, докторска програма „Обща хирургия” на тема „Оптимизиране на панкреатико-дигестивната анастомоза при пациенти с панкреато-дуоденална резекция”: