03.11.2023 г.
Дисертационен труд на д-р Гергана Василева Тодорова за придобиване на образователна и научна степен „Доктор”, професионално направление 7.1. Медицина, докторска програма „Нефрология” на тема „Анемията и качеството на живот при болни с хронична бъбречна недостатъчност на диализно и консервативно лечение”: