Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж при командировки в чужбина за служители на МУ-Плевен, за 2017 г.

 

01-ОБ/03.01.2017 г.

Публикувана информация на ел. страница на РОП с ID 9060399 на 03.01.2017 г.

 

Документи валидни до 10.01.2017 год. вкл.

Дата: 03.01.2017 год.

 

Информация за удължаване срока за получаване на оферти, валидна до 13.01.2017 г. вкл.

Дата: 10.01.2017 год.

 

Протокол от работата на комисията.

Дата: 25.01.2017 год.

 

СЪОБЩЕНИЕ: На основание чл. 192, чл. 195 от ЗОП, във връзка с чл. 43, ал. 4 от ЗОП и  върнато писмо с изпратен Протокол за разглеждане и оценяване на представените оферти и за класирането на участниците от проведена обществена поръчка по реда на Гл. 26 от ЗОП и чл. 96 и 97 от ППЗОП, относно: “Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж при командировки в чужбина за служители на МУ-Плевен, за 2017 г.” в цялост, като неполучено, с публикуване на настоящото съобщение „Атлас Травелс“ ЕООД – София се считат за уведомени.

Дата 30.01.2017 год.

 

Договор.

Дата: 31.01.2017 год.