Публично състезание с предмет: Строително-монтажни и ремонтни работи на сграден фонд при Медицински университет – Плевен, по обособени позиции

 2-ПС
Публикувана на ел. страница на РОП с решение ID 782013 и обявление ID 782015 на 06.04.2017 г.

Публично състезание: “Строително-монтажни и ремонтни работи на сграден фонд при Медицински университет – Плевен”, по обособени позиции, както следва:
           Обособена позиция 1: Текущ ремонт на учебни зали, лаборатории и кабинети в сградатата на Ректорат 1 и Ректорат 2 при МУ-Плевен, ул. „Климент Охридски” №1.
 Обособена позиция 2: Текущ ремонт, както следва: на помещения във Вивариум, плосък покрив в западното крило на Ректорат 1, изграждане на фундаменти за лека ажурна ограда и КПП при при МУ – Плевен, ул. „Климент Охридски” №1.

 

Решение и Обявление.

Дата: 06.04.2017 год.

 

Документация валидна до 09.05.2017 год. вкл.

Дата: 06.04.2017 год.

 

Протоколи от работата на комисията.

Дата: 17.05.2017 год.

 

Съобщение за отваряне на ценови оферти: Ценовите предложения на допуснатите участници ще се отварят и обявят на 13.06.2017 г. от 09.30 часа в зала “106” в Ректорат при МУ-Плевен.

Дата: 08.06.2017 год.

 

Протоколи от работата на комисията и Решение за класиране на участниците.

Дата: 15.06.2017 год.

 

Договор и приложенията към него по обособена позиция 1.

Дата: 11.07.2017 год.

 

Договор и приложенията към него по обособена позиция 2.

Дата: 11.07.2017 год.

 

Обявление за възложена обществена поръчка.

Дата: 11.07.2017 год.

 

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по обособена позиция 1.

Дата: 16.10.2017 год.

 

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по обособена позиция 2.

Дата: 25.10.2017 год.