Открита процедура: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на лабораторно оборудване за аудитории, и обучение на персонал за нуждите на факултет по „Фармация“ при МУ-Плевен, по обособени позиции

 003-ОП/24.04.2017 г.
Публикувана на ел. страница на РОП с решение ID 783942 и обявление ID 783943 на 24.04.2017 г.

Открита процедура: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на лабораторно оборудване за аудитории, и обучение на персонал за нуждите на факултет по „Фармация“ при МУ-Плевен, по обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на хроматографска и спектрална апаратура за фармацевтичен анализ, и обучение на персонал за нуждите на факултет по „Фармация“ при МУ-Плевен;  Обособена позиция 2: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на лабораторно оборудване, и обучение на персонал за нуждите на факултет по „Фармация“ при МУ Плевен с цел изучаване производството и клинични изпитвания на лекарствени форми в процеса на обучение на студенти.

 

Решение и Обявление.

Дата: 24.04.2017 год.

 

Документацията за обществената поръчка ще бъде публикувана, съгласно разпоредбите на чл. 32, ал.1, т.1 от ЗОП.

 

Документация валидна до 30.05.2017 г. вкл.

Дата: 26.04.2017 год.

 

Постъпила е жалба срещу Решението за откриване на процедурата, в частта му по Обособена позиция 1: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на хроматографска и спектрална апаратура за фармацевтичен анализ, и обучение на персонал за нуждите на факултет по „Фармация“ при МУ-Плевен, с искане за налагане на времена мярка - Спиране на процедурата.

 

Съобщение за отваряне на ценови предложения - Обособена позиция 2: Ценовите предложения на допуснатите участници ще се отварят и обявят на 12.06.2017 г. от 09.00 часа в зала “106” в Ректорат при МУ-Плевен.

Дата: 07.06.2017 год.

 

Протоколи и Доклад от работата на комисията, Решение за определяне на изпълнител в частта й по обособена позиция 2.

Дата: 13.06.2017 год.

 

Договор и приложенията към него по обособена позиция 2.

Дата: 10.07.2017 год.

 

Обявление за възложена обществена поръчка.

Дата: 10.07.2017 год.

 

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация по обособена позиция 1.

Дата: 10.01.2018 год.

 

Съобщение за отваряне на ценови предложения по обособена позиция 1: Ценовите предложения на допуснатите участници ще се отварят и обявят на 26.01.2018 г. от 09.30 часа в зала “106” в Ректорат при МУ-Плевен.

Дата: 23.01.2018 год.

 

Протоколи и Доклад от работата на комисията, Решение за определяне на изпълнител в частта й по обособена позиция 1.

Дата: 29.01.2018 год.

 

Договор и приложенията към него по обособена позиция 1.

Дата: 15.02.2018 год.

 

Обявление за възложена обществена поръчка по обособена позиция 1.

Дата: 15.02.2018 год.

 

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по обособена позиция 2.

Дата: 28.03.2018 год.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по обособена позиция 1.

Дата: 16.05.2018 год.