Открита процедура с предмет: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване, и обучение на персонал за нуждите на МУ-Плевен, по обособени позиции

 003-ОП/25.07.2018 г. 
Публикувана на ел. страница на РОП с решение ID 858421 и обявление ID 858422 на 25.07.2018 г.

Открита процедура: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване, и обучение на персонал за нуждите на МУ-Плевен, по обособени позиции, както следва:
        Обособена позиция 1: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 1/един/ брой интегрирана система /инфрачервен спектрометър (FT-IR) и микроскоп в един апарат/, и обучение на персонал за нуждите на факултет по „Фармация“ при МУ-Плевен.
       Обособена позиция 2: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 1/един/ брой мултифункционален четец за микроплаки, и обучение на персонал за нуждите на факултет по „Медицина“ при МУ- Плевен.

 

Решение и Обявление.

Дата: 25.07.2018 год.

 

Документация валидна до 28.08.2018 г. вкл.

Дата: 25.07.2018 год.

 

Протокол част 1.

Дата: 07.09.2018 год.

 

Съобщение за отваряне на ценови предложения: Ценовите предложения на допуснатите участници ще се отварят и обявят на 07.11.2018 г. от 10.00 часа в зала “106” в Ректорат 1 при МУ-Плевен.
Дата: 02.11.2018 год.

 

Протоколи и Доклад от работата на комисията, Решение за определяне на изпълнител.

Дата: 14.11.2018 год.

 

 

Договор и приложенията към него по обособена позиция 2.

Дата: 13.12.2018 год.

 

Обявление за възложена поръчка по обособена позиция 2.

Дата: 13.12.2018 год.

 

Обявление за възложена поръчка по обособена позиция 1.

Дата: 22.07.2019 год.

 

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по обособена позиция 1.

Дата: 01.10.2019 год.

 

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по обособена позиция 2.

Дата: 01.10.2019 год.