Открита процедура: Избор на изпълнител за управление на Проект BG05M2OP001-1.002-0010 „Център за компетентност по персонализирана медицина, 3Д и телемедицина, роботизирана и минималноинванзивна хирургия“ финансиран от Оперативна програма „Наука и образова

 

Открита процедура: Избор на изпълнител за управление на Проект BG05M2OP001-1.002-0010 „Център за компетентност по персонализирана медицина, 3Д и телемедицина, роботизирана и минималноинванзивна хирургия“ финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрeз Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Публикувана на ел. страница на РОП с решение ID 978877 и обявление ID 978869 на 28.05.2020 г.

 

Решение и Обявление.

Дата: 28.05.2020 год.

 

Документация.

Дата: 28.05.2020 год.

 

Съобщение за промяна на мястото на отваряне на офертите.

Относно отваряне на оферти по процедура Избор на изпълнител за управление на Проект BG05M2OP001-1.002-0010 „Център за компетентност по персонализирана медицина, 3Д и телемедицина, роботизирана и минималноинванзивна хирургия“ получените оферти по процедурата ще бъдат отворени в зала „Хипократ“ сграда на Медицински университет - Плевен, „Ректорат 1“, ул. „Климент Охридски №1.

Дата: 15.07.2020 год.

 

Протокол част първа.

Дата: 09.09.2020 год.

 

СЪОБЩЕНИЕ: за отваряне и оповестяване на ценови предложения в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет.

Дата: 25.09.2020 год.

 

Протокол част втора.

Дата: 05.10.2020 год.

 

Протокол част трета.

Дата: 05.10.2020 год.

 

Доклад за приемане работата на комисията.

Дата: 05.10.2020 год.

 

Решение за определяне на изпълнител на обществената поръчка.

Дата: 05.10.2020 год.

 

Обявление за възложена поръчка.

Дата: 12.11.2020 год.

 

Договор за обществена поръчка № 22.

Дата: 12.11.2020 год.

 

Приложение № 1 към договор за обществена поръчка № 22.

Дата: 12.11.2020 год.

 

Приложение № 2 към договор за обществена поръчка № 22.

Дата: 12.11.2020 год.

 

Приложение № 3 към договор за обществена поръчка № 22.

Дата: 12.11.2020 год.

 

Приложение № 4 към договор за обществена поръчка № 22.

Дата: 12.11.2020 год.

 

Обявление за приключване на договор.

Дата: 15.01.2024 год.