15.09.2021 г.
Д-р Сергей Деянов Костадинов, дм – процедура за заемане на академична длъжност "Доцент", професионално направление 7.1. Медицина, специалност "Съдебна медицина":