09.11.2021 г.
Д-р Дима Крумова Цанова, дм – процедура за заемане на академична длъжност "Доцент", професионално направление 7.4. Обществено здраве, специалност "Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията":