17.01.2023 г.
Д-р Иван Цветанов Малкодански, дм – процедура за заемане на академична длъжност "Доцент", професионално направление 7.1. Медицина, специалност "Анестезиология и интензивно лечение":