12.06.2023 г.
Д-р Полина Георгиева Маринова-Кичикова, дм – процедура за заемане на академична длъжност "Доцент", професионално направление 7.1. Медицина, специалност "Обща хирургия":