24.10.2022 г.
Доц. д-р Николай Георгиев Николов, дм – процедура за заемане на академична длъжност "Професор", професионално направление 7.1. Медицина, специалност "Ревматология":