12.01.2023 г.
Доц. Силвия Борисова Цветкова, дпс – процедура за заемане на академична длъжност "Професор", професионално направление 3.2. Психология, специалност "Психология":