02.12.2019 г.
Дисертационен труд на д-р Атанас Начев Влайков за придобиване на образователна и научна степен „Доктор” по научна специалност „Оториноларингология” на тема „Влияние на локалния и системен имунен отговор върху назалната конгестия и качеството на живот при пациенти с алергичен риносинуит”: