17.08.2020 г.
Дисертационен труд на д-р Десислава Цветанова Димитрова за придобиване на образователна и научна степен „Доктор” по научна специалност „Дерматология и венерология” на тема „Съвременни клинико-епидемиологични и медико-социални аспекти при пациенти с Акне вулгарис”: