20.11.2020 г. д-р Горан Сарафилоски

20.11.2020 г.
Дисертационен труд на д-р Горан Сарафилоски за придобиване на образователна и научна степен „Доктор", докторска програма „Гастроентерология" на тема „Инструментална диагностика и ендоскопски терапевтични процедури при екстрахепатална холестаза":