08.04.2021 г.
Дисертационен труд на д-р Росица Кирилова Якимова - Ценова за придобиване на образователна и научна степен „Доктор”, професионално направление 7.1. Медицина, докторска програма „Психиатрия” на тема „Клинико-епидемиологични аспекти на предменструален синдром и особености на коморбидност с депресивно и паническо разстройство”: