01.12.2022 г.
Дисертационен труд на д-р Георги Стефанов Георгиев за придобиване на образователна и научна степен „Доктор”, професионално направление 7.1. Медицина, докторска програма „Урология” на тема „Ен-блок холмиум лазер простатна енуклеация с ранно апикално освобождаване”: