08.12.2021 г.
проф. д-р Камелия Тодорова Цветанова, дм – процедура за придобиване на научна степен "Доктор на науките", професионална направление 7.1. Медицина, научна специалност "Атестезиология и интензивно лечение" на тема "Влияние на генетичните, психологичните и социо-антропологични фактори върху силата на следоперативната болка при средни и големи по обем операции":