13.10.2022 г.
доц. д-р Владимир Младенов Григоров, дм – процедура за придобиване на научна степен "Доктор на науките", професионална направление 7.1. Медицина, научна специалност "Кардиология" на тема "Оценка на жизнения миокард като препоръчителен критерий при лечението на пациентите с исхемична болест на сърцето със или без хронична сърдечна недостатъчност":