ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: Доставка на лабораторно оборудване, материали и консумативи по обособени позиции, както следва: 1 Обос. поз.: Aпарат за новогенерационно секвениране от следващо поколение и сканиране на microarray чипове с възможност за ...

005-ОП/08.08.2019 г.

Публикувана на ел. страница на РОП с решение ID 926285 и обявление ID 926286 на 08.08.2019 г.

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: Доставка на лабораторно оборудване, материали и консумативи по обособени позиции, както следва: 1 Обос. поз.: Aпарат за новогенерационно секвениране от следващо поколение и сканиране на microarray чипове с възможност за секвениране на човешки геном, екзом и транскриптом и сканиране на microarray чипове за детекция на генетични и структурни вариации; 2 Обос. поз.: Персонален диагностичен новогенерационен секвенатор; 3 Обос. поз.:  Система за детекция и анализ на нуклеинови киселини; 4 Обос. поз.: Инкубатор за 96 ямкови 0,2 и 0,8 мл плаки, Система за детекция на нуклеинови киселини в реално време, Високо оборотен шейкър 96 ямкови 0,2 и 0,8 мл плаки, Oхладителна центрофуга за PCR плаки и 1,5 мл епруветки Z 326К, Магнитен статив за 96 ямкови 0,2 и 0,8 мл плаки, Термостатиращ блок, Комплект автоматични пипети, статив и аксесоари, Градиентен апарат за полимеразна верижна реакция, Флуориметър за измерване на количеството на НК; 5 Обос. поз. :12 капилярен фрагментен анализатор; 6 Обос. поз.:  Вакуум центрофуга; 7 Обос. поз.: Стартово лаборторно оборудване за обработка на микрочипове и подготвка на библиотеки за новогенерационно секвениране; 8 Обос. поз.: Компютърна система за съхранение, обработка, споделяне и вградени приложения за анализ на данни от NGS секвениране; 9 Обос. поз.: Китове за секвениране от следваща генерация за 94 гени, Китове за новогенерационно секвениране за 26 гени , Инсталационни китове и обучение, Китове за имунохистихимичен анализ, Китове за свободно циркулираща ДНК, Консумативи за системата за анализ и детекция на нуклеиноеи киселини, Първични антитела за имунохистохимия, Визуализираща система за имунохистохимия; Предметни и покривни стъкла и Допълнителни - ножове, етанол, метанол и др. в изпълнение на Проект BG05M2OP001-1.002-0010 „Център за компетентност по персонализирана медицина, 3D и телемедицина, роботизирана и минималноинванзивна хирургия."

 

Становище за осъществен конрол по чл. 232 от ЗОП.

Дата: 05.08.2019 год.

 

Решение и Обявление.

Дата: 08.08.2019 год.

 

Документация.

Дата: 09.08.2019 год.

 

Окончателно становище за осъществен контрол по реда на чл. 232 от ЗОП.

Дата: 19.08.2019 год.

 

Въпроси и отговори.

Дата: 09.09.2019 год.

 

Протокол част 1.

Дата: 08.10.2019 год.

 

Протокол част 2.

Дата: 28.10.2019 год.

 

Протокол част 3.

Дата: 08.11.2019 год.

 

Съобщението за отваряне на цени.

Дата: 08.11.2019 год.

 

Протокол и Доклад от работата на комисията, Решение за определяне на изпълнител..

Дата: 19.11.2019 год.

 

Договор по обособена позиция 1 и приложенията към него.

Дата: 06.01.2020 год.

 

Договор по обособена позиция 2 и приложенията към него.

Дата: 06.01.2020 год.

 

Договор по обособена позиция 3 и приложенията към него.

Дата: 06.01.2020 год.

 

Договор по обособена позиция 4 и приложенията към него.

Дата: 06.01.2020 год.

 

Договор по обособена позиция 5 и приложенията към него.

Дата: 06.01.2020 год.

 

Договор по обособена позиция 6 и приложенията към него.

Дата: 06.01.2020 год.

 

Договор по обособена позиция 7 и приложенията към него.

Дата: 06.01.2020 год.

 

Договор по обособена позиция 8 и приложенията към него.

Дата: 06.01.2020 год.

 

Договор по обособена позиция 9 и приложенията към него.

Дата: 06.01.2020 год.

 

Обявление за възложена обществена поръчка.

Дата: 06.01.2020 год.

 

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по обособена позиция 5.

Дата: 17.03.2020 год.

 

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по обособена позиция 6.

Дата: 27.04.2020 год.

 

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по обособена позиция 2.

Дата: 07.05.2020 год.

 

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по обособена позиция 7.

Дата: 07.05.2020 год.

 

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по обособена позиция 8.

Дата: 07.05.2020 год.

 

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по обособена позиция 4.

Дата: 11.06.2020 год.

 

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по обособена позиция 1.

Дата: 22.06.2020 год.

 

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по обособена позиция 3.

Дата: 22.06.2020 год.

 

Обявление за приключване на договор по обособена позиция 9.

Дата: 18.01.2024 год.