04.04.2022 г.
Д-р Маргарита Димитрова Влахова, дм – процедура за заемане на академична длъжност "Доцент", професионално направление 7.1. Медицина, специалност "Гастроентерология":