19.10.2022 г. Доц. д-р Милена Димитрова Карчева, дм

19.10.2022 г.
Доц. д-р Милена Димитрова Карчева, дм – процедура за заемане на академична длъжност "Професор", професионално направление 7.1. Медицина, специалност "Епидемиология":