20.10.2022 г.
Доц. Макрета Тодорова Драганова, дм – процедура за заемане на академична длъжност "Професор", професионално направление 7.4. Обществено здраве, специалност "Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията":