26.09.2022 г.
Дисертационен труд на д-р Цветан Венелинов Соколов за придобиване на образователна и научна степен „Доктор”, професионално направление 7.1. Медицина, докторска програма „Ортопедия и травматология” на тема „Приложение на обогатена тромбоцитна плазма за лечение на проблемни кожни рани”: