11.10.2023 г.
Дисертационен труд на д-р Георги Йорданов Стоицев за придобиване на образователна и научна степен „Доктор”, професионално направление 7.1. Медицина, докторска програма „Обща хирургия” на тема „Сравнителен анализ между класически и модифицирани кристалоидни кардиоплегични разтвори”: