27.04.2021 г.
доц. д-р Георги Панов Панов, дм – процедура за придобиване на научна степен "Доктор на науките", професионална направление 7.1. Медицина, научна специалност "Психиатрия" на тема "Сравнителна клинико-неврофизиологична и психологична оценка на болни с резистентна шизофрения":