Резултати от проведени анкети в МУ - Плевен през 2020 г.

№ по ред

Анкетна карта

Специалност, в която се обучават

Курс

Бр. анке-тирани лица

01-01 Проучване на студентското мнение за специалността (програмата)

1.

Проучване на студентското мнение за специалността  (програмата)

Медицина

II-ри

107

2.

Проучване на студентското мнение за специалността  (програмата)

Медицина

III-ти

58

3

Проучване на студентското мнение за специалността  (програмата)

Медицина

IV-ти

68

4

Проучване на студентското мнение за специалността  (програмата)

Медицина V-ти 80
5

Проучване на студентското мнение за специалността  (програмата)

Медицина VI-ти 42
6

Проучване на студентското мнение за специалността  (програмата)

 

Социални дейности в здравеопазването,

УЗГ-магистри
I-ви 22
7

Проучване на студентското мнение за специалността  (програмата)

 

ОКОЗ I-ви, II-ри, III-ти, IV-ти 35
8

Проучване на студентското мнение за специалността  (програмата)

 

Помощник-фармацевт, Медицинска козметика, Социални дейности II-ри и III-ти 50

01-03 Проучване на студентското мнение за преподавател и учебна дисциплина

1.

Технология на лекарствените форми

Доц. Стефка Титева, дф

Фармация

IV-ти

16

2.

Технология на лекарствените форми

Проф. Евгений Минков, дфн

Фармация

V-ти

8

3.

Основи на социалната работа,

Доц. П. Горненски

Социални дейности в здравеопазването

I-ти

8

4.

Основи на общата педагогика,

Доц. Искра Петкова

Социални дейности в здравеопазването

I-ри

8

5.

Медицинска физика,

Проф. Мишел Израел

ОКОЗ

I-ри

9

6.

Хигиена на хранене и безопасност на храните,

Доц. д-р Р. Еникова

ОКОЗ

II-ти

9

7.

Радиационна хигиена и безопасност на труда,

Проф. Мишел Израел

ОКОЗ

III-ри

9

8.

Технология на лекарствата с биофармация,

Доц. К. Кафеджийски

Помощник-фармацевт

I-ти

17

9.

Преддипломен стаж,

Ас.  В. Спасова

Социални дейности

III-ти

10

10.

Учебна практика,

Ас. Калина Кънчева

Социални дейности

III-ви

10

01-04 Проучване на студентското мнение за практическото обучение (практики, стажове)

1.

Проучване на студентското мнение за практическото обучение (практики, стажове) 

Социални дейности в здравеопазването,

Медицинска козметика

I-ви, II-ри

23

2.

Проучване на студентското мнение за практическото обучение (практики, стажове)

ОКОЗ

II-ри, III-ти, IV-ти

26

3.

Проучване на студентското мнение за практическото обучение (практики, стажове) 

Медицинска сестра,

Акушерка

III-ти

62

4.

Проучване на студентското мнение за практическото обучение (практики, стажове) 

Медицински лаборант

II-ри и III-ти

22

5.

Проучване на студентското мнение за практическото обучение (практики, стажове) 

Рентгенов лаборант

II-ри и III-ти

31

6.

Проучване на студентското мнение за практическото обучение (практики, стажове) 

Помощник-фармацевт

II-ри и III-ти

32

01-05 Проучване на мнението на завършващи студенти

1.

Проучване мнението на завършващи студенти

ОКОЗ,

Медицинска сестра,

Акушерка

IV-ти

59

01-07 Проучване на студентското мнение за административното обслужване

и за условията за труд и самоизява

1.

 

ОКОЗ

I-ти

9

01-08 Проучване на мнението на студентите за обективността и честността при оценяването на техните знания и умения

1.

 

Социални дейности в здравеопазването,

УЗГ-магистри

I-ви

22

2.

 

ОКОЗ

I-ви, II-ри, III-ти

27

3.

 

Медицинска сестра,

Акушерка

II-ри

52

4.

 

Медицински лаборант,

Рентгенов лаборант,

Помощник-фармацевт,

Медицинска козметика

II-ри

58

03-01 Проучване на мнението на кандидат-студентите

1.

Проучване мнението на кандидат-студенти

Фармация, ФЗГ и МК

 

193

04-01 Проучване мнението на завършили студенти за реализацията им след придобиване на висше образование в МУ - Плевен

1.

Проучване мнението на завършили студенти 

Медицински лаборант,

Социални дейности

 

20

2.

Проучване мнението на завършили студенти

Медицинска сестра,

Акушерка 
   48