24.11.2020 г.
Д-р Тонка Иванова Върлева, дм – процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" по специалността "Епидемиология":