12.02.2021 г.
Доц. д-р Яна Ивайлова Симова, дм – процедура за заемане на академична длъжност "Професор", професионално направление 7.1. Медицина, специалност"Кардиология":